Przekroczenie limitu podstawy składek społecznych ZUS

Utworzono: 2022-10-19
Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09
Liczba odwiedzin posta: 757

Większość przedsiębiorców opłaca składki ZUS w oparciu o minimalną, ogłoszoną dla danego okresu podstawę. Dla składek społecznych ZUS stanowi ona 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Składkami społecznymi określa się łącznie składki emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. Ich wysokość naliczamy
co miesiąc, od podstawy miesięcznej. Powinniśmy jednak pamiętać, że istnieje limit podstawy składek społecznych, przekroczenie którego skutkuje zaprzestaniem dalszego naliczania składki emerytalnej i rentowej.

Roczna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa niż
30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2022r limit wynosił 177 600 zł, w 2023r wynosił 208 050 zł, natomiast w 2024r limit obowiązujący
to 234 720 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie naliczamy i nie przekazujemy do ZUS składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe.

Kwota tego limitu jest zmienia się co roku i jest ogłaszana przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja o jej wysokości publikowana jest na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
Roczna podstawa wymiaru składek

Dla ustalenia, czy nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, bierze się pod uwagę podstawy wszystkich tytułów ubezpieczeń, którym podlegamy jako osoby ubezpieczone. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy ubezpieczeni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu zawartych umów o pracę, o dzieło lub innych. Nie ma również znaczenia, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe, czy dobrowolne.

Pamiętaj! Jeśli podlegasz ubezpieczeniom z różnych tytułów i różni pracodawcy opłacają twoje składki

  • sumuj podstawy wszystkich swoich ubezpieczeń;
  • poinformuj płatników o przekroczeniu podstawy;
  • przekroczenie limitu podlega zgłoszeniu do ZUS w deklaracji ZUS DRA składanej przez Ciebie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,


Powrót


Dodaj komentarz