Faktura RR - czym jest?

Utworzono: 2021-06-15
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-16
Liczba odwiedzin posta: 3786

Przedsiębiorca, będący zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia (w dwóch egzemplarzach) fakturę dokumentującą transakcję, oryginał przekazując dostawcy, a dla siebie zachowując kopię. Taka faktura nazywana jest Faktura VAT RR.  Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7%.
Do obowiązków nabywcy należy również samodzielne naliczenie podatku od towarów i usług.

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik, prowadzący wyłącznie gospodarstwo rolne i dokonujący dostaw produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystając ze zwolnienia od podatku. 

Podatek, który jest wypłacany rolnikowi ryczałtowemu, stanowi dla nabywcy podatek naliczony, podlegający odliczeniu.

Aby to nastąpiło, przedsiębiorca musi spełnić poniższe warunki:
  • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,
  • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
  • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.
 

Jak wystawić fakturę RR w Fakturowni?


Aby wystawić fakturę RR:
  1. aktywuj ten typ dokumentu w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > sekcja Jakie dokumenty wystawiać,
  2. zaznacz checkbox obok opcji RR


  3. zatwierdź wprowadzenie zmian klikając Zapisz na dole strony.


Po zapisaniu zmian jesteśmy w stanie wygenerować taki dokument. W tym celu przejdź do zakładki Wydatki > Dodaj wydatek. W polu Typ wybierz Faktura RR.

Faktura VAT RR powinna zawierać: 1. numer faktury, datę i miejsce wystawienia oraz datę dokonania nabycia/sprzedaży,
2. imię i nazwisko, bądź nazwę Nabywcy, adres i numer identyfikacji podatkowej/numer PESEL,
3. imię i nazwisko, bądź nazwę Sprzedawcy, adres i numer identyfikacji podatkowej/numer PESEL,
4. nazwy nabytych produktów, ich ilość i jednostkę miary oraz cenę,
5. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
6. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
7. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku
8. oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

+ czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Podczas tworzenia faktury powinniśmy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
- upewnić się, że w takiej transakcji jesteśmy Nabywcą faktury, 
- Rolnik ryczałtowy jest Sprzedawcą, nie ma potrzeby wprowadzania NIP, ale powinniśmy prowadzić takie dane jak Seria i numer dowodu osobistego oraz organ wydający. 
- upewnić się, czy została wpisana poprawna wartość zryczałtowanego zwrotu podatku ZZP czyli 7 %, 
- opcjonalnie należy zaznaczyć Bez opłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych jeżeli produkty nabywane od Rolnika ryczałtowego nie będą służyć celom przetworzenia lub dalszej sprzedaży zgodnie z Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt ustawy o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych


Zmiany wprowadzone w formatce faktury RR

 

Nowe stawki opłaty ARR do wyboru


W nowej formatce tworzenia faktury RR dodano nowe stawki opłaty ARR do wyboru. 

Co do zasady składka na fundusz promocji wynosi 0,1% od wartości netto z wyjątkiem:
.
  • mleka - tu składka wynosi 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka,
  • roślin oleistych - tu składka wynosi 0,2% od wartości netto tych roślin. 


.

Możliwość podania PESEL w sekcji Sprzedawca.

Oświadczenie RR pojawia się jako odrębne pole na fakturze, pod którym można się podpisać 


Powrót


Dodaj komentarz