Oznaczenia dotyczące procedur

Utworzono: 2017-08-17
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-04
Liczba odwiedzin posta: 1699



Oznaczenia dotyczące procedur stosuje się do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim pozycji. Jeśli na fakturze nie występuje żadna transakcja objęta specjalną procedurą, miejsca na kody zostawiamy puste, nie wpisujemy Brak.
Może się zdarzyć, że jedna faktura zawiera kilka pozycji objętych różnymi procedurami – wówczas należy zastosować więcej niż jedno oznaczenie.

Jednolity plik kontrolny generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zawiera oznaczenie jednej z 13 procedur podatkowych, do których muszą zostać zaliczone transakcje sprzedaży (podatek należny) i dwóch procedur, do których zaliczamy transakcje nabycia (podatek naliczony).

Oznaczenia procedur w JPK_V7K i JPK_V7M należy stosować przy ewidencjonowaniu podatku:

  • należnego (oznaczenia: EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP).
  • naliczonego (oznaczenia: IMP).

Błędne oznaczenie procedurą, w tym jej nadpisanie - oznaczenie procedurą, która w praktyce nie ma zastosowania - zagrożone jest sankcją grzywny do 500 zł za każdy błąd.

Poszczególne oznaczenia dotyczące procedur są następujące:

WSTO_EE
 - Oznaczenie obowiązywać będzie począwszy od stycznia 2022 r. Będzie stosowane do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w chwili rozpoczęcia wysyłki albo transportu znajdują się na terenie kraju, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, na rzecz podmiotów które nie są podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

IED -  Oznaczenie będziemy stosować do części ewidencyjnej JPK_V7  ułatwiającycych za pomocą np. sklepu online dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca działalności gospodarczej na terytorium UE następujących transakcji:

  1. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), lub
  2. (innej niż WSTO) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem 

SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. Od 1 lipca 2021 r. Sprzedaż Wysyłkowa (SW) została dodana do procedury świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych (EE). Transakcje oznaczone do tej pory jako SW należy od 1 lipca 2021 r. oznaczać EE. UWAGA! Kod nieaktualny od 01.01.2022 roku, zamiast SW należy używać WSTO_EE
 
EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. Od 1 lipca również transakcje, które wcześniej oznaczaliśmy jako SW, należy oznaczać EE. UWAGA! Kod nieaktualny od 01.01.2022 roku, zamiast EE należy używać WSTO_EE
 
TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Procedura obejmuje relacje występujące pomiędzy następującymi podmiotami powiązanymi:

  • podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, znaczący wpływ oznacza:

- posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 udziałów w kapitale; praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
- faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
- pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

  • podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub
- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, 

  • spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub
  • podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.

TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
Za transakcję trójstronną uznaje się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

  • trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
  • przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego;

TT_D -  Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
Przy tym rodzaju transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku ani nie wykazuje transakcji jako WDT, lecz jako dostawa opodatkowana u nabywcy (trzeciego w kolejności uczestnika transakcji trójstronnej). W efekcie w JPK_V7 wskazujemy procedurę TT_D i wykazujemy transakcję w pozycjach szczególnych bez wskazywania kwoty podatku do zapłaty.

MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Marżą jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy. W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

l_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). Oznaczenie dokonuje się, gdy import miał miejsce w Polsce, a WDT następuje do innego kraju Unii. Procedurą oznaczamy WDT, a nie import. Podatek VAT pozostawiony jest do rozliczenia w kraju docelowym (z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

l_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).  W przypadku procedury 63 dochodzi do zwolnienia z VAT transakcji powrotnego przywozu towaru, który pierwotnie został wyprowadzony poza terytorium Unii Europejskiej, a opodatkowaniu następuje WDT w chwili przemieszczenia towarów.

B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy. W ramach B_SPV dojdzie do rozliczenia VAT od czynności przekazania bonu. W chwili faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon.

B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy. Procedurę rozpoznaje u siebie dostawca towarów i usług, a nie emitujący bon pracodawca i wykazuje bon zgodnie ze stawką właściwą dla dostawy towarów lub świadczenia usługi, których bon dotyczy.

B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.  Opodatkowaniu podatkiem (wykazaniu procedury B_MPV_PROWIZJA) podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu.

MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Od 1 lipca MPP nie figuruje już jako jedna z opcji oznaczania procedur, można wyłącznie dodać tę opcję samodzielnie podczas wystawiania faktury. 
 



Powrót


Dodaj komentarz