Powiązanie pomiędzy podmiotami - wybór oznaczenia TP z poziomu karty klienta

Utworzono: 2023-12-27
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-19
Liczba odwiedzin posta: 518

Z poziomu karty klienta możesz oznaczyć danego kontrahenta opcją powiązania pomiędzy podmiotami. W przypadku istnienia powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wskazanych w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT do dokumentu należy dodać oznaczenie TP. Włącz opcję powiązania, a na tworzonym dokumencie system automatycznie doda oznaczenie TP w polu oznaczenia dotyczące procedur. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie w karcie klienta aktywować opcję powiązania pomiędzy podmiotami. 


Powiązanie pomiędzy podmiotami - wybór oznaczenia TP z poziomu karty klienta


Aby aktywować automatyczne dodanie kodu TP do dokumentu w karcie klienta:
.
  1. przejdź do zakładki Klienci


  2. stwórz nowego klienta lub kliknij nazwę klienta dostępnego na liście i skorzystaj z opcji edycji, 


  3. w formularzu tworzenia/edycji klienta przejdź do sekcji Zobacz więcej opcji (lub Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte),
  4. zaznacz checkbox przy opcji Powiązania pomiędzy podmiotami (automatyczne dodanie kodu TP do dokumentu)


  5. zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole formularza. 

Na tworzonym dokumencie, gdzie po stronie Nabywcy pojawi się klient z oznaczeniem powiązania pomiędzy, system automatycznie doda w polu Oznaczenia dotyczące procedur kod TP, który jest istotny na potrzeby oznaczania dokumentów w pliku JPK. 


Oznaczenie TP dotyczy istniejącego powiązania pomiędzy następującymi podmiotami powiązanymi:
  • podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, znaczący wpływ oznacza:

- posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 procent udziałów w kapitale; praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
- faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
- pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

  • podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub
- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, 

  • spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub
  • podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.


Sprawdź również: 


Powrót


Dodaj komentarz