Jak zaktualizować dane produktów, będących na stanie, razem z ich stanami magazynowymi za pomocą pliku importu

Utworzono: 2014-08-07
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-13
Liczba odwiedzin posta: 8479

Fakturownia umożliwia import bazy produktów z innego systemu na podstawie pliku importu. Dodatkowo istnieje opcja aktualizacji aktualnej bazy produktów za pomocą odpowiednio przygotowanego pliku. Jeśli chcesz zaktualizować już istniejące produkty na Twoim koncie bez konieczności ręcznych zmian, możesz skorzystać z opcji aktualizacji na podstawie przygotowanego pliku importu. W niniejszym artykule pokażemy Ci, jak dokonać aktualizacji danych Twojej bazy produktów.

Spis treści artykułu:

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.


Jak zaktualizować dane produktów za pomocą pliku importu?


Podczas aktualizacji bazy produktów, zacznij od standardowej procedury importu.

Przejdź do zakładki Ustawienia > Import. Z belki po lewej stronie wybierz opcję Importuj produkty


Zrzut ekranu przedstawiający menu importu w systemie fakturowania, z zaznaczoną opcją 'Importuj produkty' po lewej i sekcją ustawień importu w prawym górnym rogu.

W polu Plik importu wybierz przygotowany plik z danymi produktów z dysku urządzenia. Zatwierdź wgrany plik przyciskiem Dalej

Zrzut ekranu z krokiem 1 procesu importu produktów w systemie Fakturownia, z wybranym plikiem i przyciskiem 'Dalej' na dole.

Po wczytaniu danych przez program kliknij przycisk Przejrzyj dane i importuj, by przejść do kroku 2. 

Aby nie importować wiersza z nazwami kolumn, zaznacz checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek.

Różnice między importem produktów, a aktualizacją bazy pojawiają się w kroku 2, gdzie dostępne są dwie opcje do wyboru Importuj jako nowe pozycje oraz Aktualizuj pozycje. Aby zaktualizować aktualną bazę produktów zaznacz checkbox przy opcji Aktualizuj pozycje

Zrzut ekranu z krokiem 2 procesu importu produktów, z wybraną opcją 'Aktualizuj pozycje' oraz listą produktów do aktualizacji.

Następnie w wierszu KLUCZ wybierz parametr, po którym system wyszuka produkty przeznaczone do aktualizacji. Przy wybranym parametrze zaznacz checkbox. W naszym przykładzie kluczem będzie Nazwa produktu

W kolejnym wierszu AKTUALIZUJ wybierz parametry produktu, które mają zostać zaktualizowane na podstawie pliku importu. Przykładowa baza produktów wymaga aktualizacji następujących danych Kod produktu, Cena zakupu netto i Cena zakupu brutto. Przy tych kolumnach w wierszu AKTUALIZUJ zaznaczamy checkboxy. 

Import produktów krok 2 w Fakturownia, aktualizacja pozycji z pliku XLS z listą smartfonów, ustawienia klucza i kolumn do aktualizacji.

Zatwierdź import pliku przyciskiem Importuj dane na dole strony. 

Po zakończeniu procesu na liście importów pojawi się informacja odnośnie zaimportowanych rekordów oraz ewentualnych błędów. Szczegółowe informacje możesz sprawdzić klikając przycisk Zobacz.

Ekran z historią importów produktów, zawierający szczegóły dotyczące importowanego pliku. Wyświetla status, liczbę załadowanych i zaimportowanych pozycji oraz dostępne opcje, takie jak 'Zobacz', 'Wykonaj ponownie/przejrzyj', 'Kopiuj konfig. pól' i 'Archiwizuj'.
 

Skąd pobrać plik importu produktów?
 

Przykładowy plik importu możesz pobrać bezpośrednio z poziomu konta. Przejdź do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. Po prawej stronie na niebieskim tle dostępny jest przykładowy plik importu produktów do pobrania. 

Interfejs importu produktów - krok 1, wybór pliku z danymi do importu, z możliwością zobaczenia przykładowego pliku CSV.

Możesz pobrać również własną bazę produktów, jeśli chcesz zaktualizować dane o produktach. Przejdź do zakładki Magazyn > Produkty lub Produkty, a następnie kliknij ikonę zębatki w prawym, górnym rogu i wybierz opcję Eksport do XLS. System wygeneruje plik na podstawie Twojej bazy produktów, który możesz edytować. 
 

Ekran pokazujący listę produktów z opcją eksportu do pliku XLS, widoczne szczegóły produktów, takie jak cena netto, cena brutto, ilość dostępna i koszt zakupu.

 

Aktualizowanie stanów magazynowych produktów za pomocą importu pliku 

 

Podczas aktualizacji danych produktów za pomocą pliku importu możesz również skorygować (aktualizować) stany magazynowe. Wystarczy wpisać odpowiednie stany w kolumnie Stany magazynowe pliku XLS.

Arkusz kalkulacyjny z danymi dotyczącymi produktów, zawierający kolumny takie jak ID, Nazwa, Kod produktu, VAT, Cena zakupu netto, Cena zakupu brutto, Cena netto, Cena brutto, Stany magazynowe i Jednostka.

Po zapisaniu pliku importu i wgraniu go w dedykowanym miejscu importu produktów, w kroku 2 należy przyporządkować dla kolumny ze stanami magazynowymi zmienną warehouse_quantity : stany magazynowe. Tylko właściwe przyporządkowanie zmiennych zgodne z wartością kolumny, pozwoli na prawidłowy import danych.

Ekran procesu importu produktów w systemie, pokazujący tabelę z danymi produktów, takimi jak ID, nazwa, kod produktu, VAT, cena zakupu netto, cena zakupu brutto, cena netto, cena brutto, stany magazynowe i jednostka.

Aby zatwierdzić import skorzystaj z przycisku Importuj dane

W kroku 2 importu dostępna jest możliwość wyboru sposobu aktualizacji ilości produktu. Dostępne opcje to Zastąp Sumuj.

Opcja Sumuj powoduje sumowanie ilości produktu dostępnej na wybranym magazynie z ilością podaną w pliku importu. Na przykład na Magazynie Głównym dostępna ilość towaru A to 10 sztuk. W pliku importu w kolumnie stan magazynowy dla produktu A podano 15 sztuk. Po wykonaniu importu z opcją Sumuj i wybraniu w ustawieniach dodatkowych Magazynu Głównego stan magazynowy produktu A wyniesie 25 sztuk.

Jeśli w pliku nie jest podany numer ID magazynu (warehouse_id) oraz w dodatkowych ustawieniach importu w polu Magazyn nie wybierzesz żadnego magazynu, sumowanie stanów magazynowych będzie dotyczyć magazynu, który na koncie oznaczony jest jako główny. 

Opcja Zastąp zastępuje stan produktu na wybranym magazynie na ten, który podano w pliku importu. Jeśli w Magazynie Głównym dostępna ilość produktu A to 5 sztuk, a w pliku importu w kolumnie stan magazynowy podano 10 sztuk, to po imporcie z opcją Zastąp, stan magazynowy wyniesie 10 sztuk. 

Ekran procesu importu produktów w systemie, pokazujący tabelę z danymi produktów oraz menu wyboru sposobu aktualizacji ilości produktów, z opcjami 'Zastąp' i 'Sumuj'.
 

Dodatkowo w imporcie można ocenić stan produktu, korzystając z dwóch kolumn: warehouse_quantity oraz stock_level. W przypadku, gdy oba te atrybuty zostaną podane w imporcie, to uwzględniamy tylko jeden z nich, w zależności od określonych warunków:
.

 • w przypadku, gdy magazyn jest WYŁĄCZONY, system bierze pod uwagę wartość stock_level;
 • w przypadku, gdy magazyn jest WŁĄCZONY, to wartość warehouse_quantity brana jest pod uwagę przez system, a stock_level jest uwzględniany jedynie w sytuacji, gdy w pliku w ogóle nie podano wartości warehouse_quantity.

W pliku importu możesz dodać również kolumnę z ID magazynu, a w momencie importu przypisać do niej zmienna warehouse_id. Zmienna ta odpowiada za przypisanie wskazanego dla produktu stanu magazynowego do właściwego magazynu, jeśli w ramach konta prowadzisz kilka magazynów. 

Podczas tworzenia dokumentu magazynowego i aktualizacji ilości produktów, system będzie korzystał z następujących źródeł w celu określenia warehouse_id:
.
 • w pierwszej kolejności system będzie brał warehouse_id z pozycji produktu w pliku importu;
 • jeśli pole warehouse_id w pozycji będzie puste, system będzie korzystał z ustawień znajdujących się w 2 kroku importu, gdzie w sekcji Dodatkowe ustawienia w polu Magazyn możesz przypisać właściwy magazyn; 

  Ekran dodatkowych ustawień importu produktów z rozwijanym menu wyboru magazynu, z opcjami 'Magazyn Opole' i 'Magazyn Warszawa', oraz przyciskiem 'Importuj dane'.
   
 • jeśli zarówno pole warehosue_id na pozycji jak i ustawienia w polu Magazyn w sekcji Dodatkowe ustawienia będą puste, system automatycznie wykorzysta wartość warehouse_id z magazynu, który w ramach konta oznaczony jest jako główny

ID magazynu możesz sprawdzić po przejściu do zakładki Magazyn > Magazyny. Przy wybranym magazynie kliknij ikonę zębatki i wybierz opcję Zobacz. W adresie URL, po nazwie Twojego konta, pojawi się wartość np. warehouses/110433, gdzie ciąg cyfr to ID magazynu. 

Ekran importu produktów, krok 2, z zaznaczonymi opcjami aktualizacji pozycji, wyboru ID magazynu i dodatkowym ustawieniem magazynu, z przyciskiem 'Importuj dane'.

Aktualizacja stanu magazynowego przy kilku magazynach


Program daje możliwość aktualizacji stanu magazynowego na konkretnym magazynie. Należy jednak pamiętać o zasadzie sumowania stanów ilościowych dla całej dostępnej ilości danego towaru w programie.

Załóżmy, że Produkt A znajduje się na stanie Magazynu Opole w ilości 10 sztuk oraz na stanie Magazynu Warszawa w ilości 20 sztuk. Sumaryczny stan Produktu A to na ten moment 30 sztuk.

Ekran pokazujący dostępne ilości produktów: 10 w magazynie Opole, 20 w magazynie Warszawa, łącznie dostępna ilość 30.

Jeśli chcemy dodać 5 dodatkowych sztuk do Magazynu Warszawa, to w przygotowanym wcześniej pliku musimy podać stan magazynowy (warehouse_quantity) jako 5 sztuk, w sposobie aktualizowania ilości produktu wybrać opcję Sumuj i w rubryce Magazyn wybrać Magazyn Warszawa.

Ekran importu produktu, ustawienie aktualizacji pozycji, sumowanie stanów magazynowych, wybrany magazyn Warszawa.

Na stanie Magazynu Opole pozostanie 10 sztuk, a na stanie Magazynu Warszawa będzie 25 sztuk. Co w sumie dostępnej ilości da 35 sztuk. 

Widok dostępnej ilości produktu po aktualizacji stanów magazynowych, łącznie 35 sztuk, w tym 10 w Magazynie Opole i 25 w Magazynie Warszawa.


Aktualizując stany magazynowe, w przypadku włączonych magazynów, program doda odpowiednio do systemu dokument PZ (jeżeli aktualizowaliśmy większe stany magazynowe dla konkretnych produktów) i dokument WZ (jeżeli aktualizowane przez nas stany produktów były mniejsze od poprzednich stanów w systemie). 

Jeżeli nie prowadzimy magazynu i nie używamy dokumentów magazynowych, to po aktualizacji stanów produktów program zmieni dane w rubryce Dostępna ilość na kartach produktów. 
 

Jak zaktualizować stawkę VAT dla wszystkich produktów na podstawie pliku importu?


Aby zaktualizować stawkę VAT na podstawie importu, w pliku znajdź kolumnę stawka VAT i dla produktów dodaj właściwą stawkę podatku. 
 

Pamiętaj! Stawka podatku w pliku musi być dodana jako '5 a nie 5. 


Dzięki temu stawka VAT zaktualizuje się prawidłowo na 5% zamiast 5,0%, które system zaczyta, gdy w pliku podasz stawkę 5 bez dodatkowego znacznika. Jeśli edytując pole przy produkcie, w kolumnie odpowiadającej za stawkę VAT widzisz zapis 'stawka podatku np. '23, system zaktualizuje stawkę podatku prawidłowo. 

Plik Excel zawierający dane produktów, w tym ID, nazwę, kod produktu, ceny zakupu netto i brutto, stawki VAT, ceny sprzedaży netto i brutto, dostępne ilości oraz kod GTU.


Aktualizując stawkę podatku możesz wybrać od jakiej ceny, netto czy brutto, system ma obliczać stawkę podatku i którą wartość aktualizować. 
 

 

1. Aktualizacja na podstawie pliku - wyliczanie netto na podstawie brutto

 

Jeżeli w kroku 2 importu w wierszu KLUCZ zaznaczysz checkbox w kolumnie name : Nazwa, a w wierszu AKTUALIZUJ zaznaczysz checkbox w kolumnie tax : VAT, system dokona wyliczenia ceny netto na podstawie ceny brutto w karcie produktu. 

Cena brutto w karcie produktu pozostanie bez zmian, a na podstawie zmienionej stawki VAT system zaktualizuje cenę netto. 


Panel importu danych z zaznaczoną opcją 'Aktualizuj pozycje', wybór kolumny VAT oraz aktualizacja produktów na podstawie nazwy, kodu produktu i stawki VAT.


Jako przykład posłuży nam produkt Nasiona chia 100g, który ma ustaloną stawkę podatku VAT 0%. Stawka podatku dla ceny sprzedaży musi zostać zaktualizowana na 5%. 

Cena netto i brutto sprzedaży wynosi 16,99 zł. 


Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły produktu 'Nasiona chia 100 g' z ceną sprzedaży 16,99 zł, ceną zakupu 12,99 zł, marżą 23,54%, narzutem 30,79%, oraz stawką VAT 0%.


Poprzez zakładkę Ustawienia > Import > Importuj produkty wgraj plik importu z nową stawką VAT. 

W kroku 2 importu zaznaczamy opcję Aktualizuj pozycje, by masowo zmienić stawkę podatku dla produktów.

W wierszu KLUCZ zaznaczamy checkbox w kolumnie name : Nazwa, a w wierszu AKTUALIZUJ zaznaczymy checkbox w kolumnie tax : VAT. Dokładnie tak samo jak na zrzucie ekranu wyżej. Zatwierdzamy import przyciskiem Importuj dane.

 Po zaimportowaniu danych system dla produktu Nasiona chia 100g zmienił w karcie produktu stawkę VAT na 5% oraz cenę netto na 16,18 zł.. Cena brutto pozostała bez zmian.


Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły produktu 'Nasiona chia 100 g' z ceną sprzedaży 16,99 zł, ceną zakupu 12,99 zł, marżą 19,72%, narzutem 24,56%, oraz stawką VAT 5%.


2. Aktualizacja na podstawie pliku - wyliczanie brutto na podstawie netto


Jeżeli w kroku 2 importu w wierszu KLUCZ zaznaczysz checkbox w kolumnie name : Nazwa, a w wierszu AKTUALIZUJ zaznaczysz checkbox w kolumnie tax : VAT oraz w kolumnie price_net : Cena netto, system dokona wyliczenia ceny brutto na podstawie ceny netto w karcie produktu. 

Cena netto w karcie produktu pozostanie bez zmian, a w oparciu o zmienioną stawkę VAT system zaktualizuje cenę brutto.


Zrzut ekranu procesu aktualizacji pozycji produktu z ustawionym polem 'VAT', 'Cena netto' i 'Cena brutto' podczas importu danych.


Dla wskazania zmian w cenach przy aktualizacji stawki VAT za pomocą pliku importu wykorzystamy produkt Słonecznik prażony 250 g, którego cena netto i brutto sprzedaży wynosi 14,99 zł dla stawki vat 0%. 

Zaktualizujemy stawkę podatku na 5% tak, by cena netto sprzedaży pozostała bez zmian, a w oparciu o nową stawkę podatku system wyliczył cenę brutto. 
 

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły ceny sprzedaży i zakupu dla produktu 'Nasiona chia 100 g', w tym stawkę VAT 0% i marżę 23,54%.


Poprzez zakładkę Ustawienia > Import > Importuj produkty wgraj plik importu z nową stawką VAT. 

W kroku 2 importu zaznaczamy opcję Aktualizuj pozycje, by masowo zmienić stawkę podatku dla produktów.

W wierszu KLUCZ zaznaczamy checkbox w kolumnie name : Nazwa, a w wierszu AKTUALIZUJ zaznaczymy checkbox w kolumnie tax : VAT oraz price_net : Cena netto. Dokładnie tak samo jak na zrzucie ekranu wyżej. Zatwierdzamy import przyciskiem Importuj dane.

Po zaimportowaniu danych system dla produktu Słonecznik prażony 250 g zmienił w karcie produktu stawkę VAT na 5% oraz cenę brutto na 15,74 zł.. Cena netto pozostała bez zmian.

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły ceny sprzedaży i zakupu dla produktu 'Słonecznik prażony 250 g', w tym stawkę VAT 5% i marżę 26,68%.

3. Aktualizacja ręczna stawki podatku w karcie produktu


Stawkę podatku możesz zaktualizować również ręcznie z poziomu karty produktu. Opcja ta nie pozwala na masową zmianę dla wielu produktów. 

Aby zmienić stawkę podatku, przejdź do karty produktu i skorzystaj z opcji Edytuj

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły ceny sprzedaży i zakupu dla produktu 'Rodzynki 100 g', w tym stawkę VAT 0% oraz marżę 33,37%.

W polu VAT wybierz z listy nową stawkę podatku, którą chcesz przypisać do produktu. Przy ręcznej zmianie system wyświetli komunikat: Czy zmienić stawkę podatku w cenach zakupu i dokumentach magazynowych?

Jeśli wybierzesz OK zmieni się również stawka podatku w cenie zakupu produktu. Jeśli wybierzesz Anuluj zmieni się tylko stawka podatku w cenie sprzedaży. 

Pamiętaj, by wprowadzone zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz na dole strony.

Edycja produktu 'Rodzynki 100 g' z możliwością zmiany stawki VAT na 5% oraz wprowadzenia innych danych, takich jak cena netto i cena brutto.

Zmiana stawki podatku zaktualizuje cenę brutto sprzedaży. Cena netto pozostanie bez zmian. 

Ekran produktu 'Rodzynki 100 g' z widocznymi cenami netto, brutto oraz VAT na poziomie 5%, wraz z marżą i narzutem.
 

Najczęściej pojawiające się pytania

 
 • Czy można importować zestawy produktów?
Do programu można importować produkty. Jeśli produkt jest zestawem, czyli zbiorem poszczególnych produktów, nie ma możliwości dodania go do systemu za pomocą importu. Zestawy należy do systemu wprowadzać ręcznie.
.
 • Czy produkty aktualizowane poprzez plik importu dodadzą stan magazynowy produktu czy go zmienią?
System dokona zmian w stanie magazynowym produktu zgodnie z wybranym sposobem aktualizacji ilości produktu. W przypadku wybrania opcji Sumuj doda ilość podaną w pliku do ilości dostępnej w danym magazynie. W przypadku opcji Zastąp zamieni stan produktu na wybranym magazynie zgodnie z ilością podaną w pliku importu. 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.


Sprawdź również:Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
polynka
Dzień dobry,
mam pytanie
- czy istnieje możliwość dodania większej ilości informacji o produkcie?
- czy zestawy produktów można importować? czy tylko wprowadzać ręcznie?
- czy można przypisywać, jeśli tak, to w jaki sposób dodatkowe pola/atrybuty?

2017-10-02 13:16


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
odpowiadam na pytania:
- w nazwie produktu można umieścić do 255 znaków, natomiast jest coś takiego w systemie jak opis produktu wyświetlany na fakturze. Instrukcja jak się posługiwać tą funkcjonalnością znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
- do programu można importować produkty, ale zestawy jako zbiory poszczególnych produktów należy już wprowadzać ręcznie do systemu.
- ma Pan na myśli atrybuty produktu? Proszę o doprecyzowanie treści pytania.

Pozdrawiam,
Piotr

2018-01-04 13:42


Avatar sugester medium
fashfash
Dzień dobry,
koledze pewnie chodziło o to czy można zdefiniować np. kolory, produktu z czym ja również mam problem ponieważ każdy produkt jest unikatowy w Fakturowni i nie można zdefiniować głównego produktu a pod nim dodać np. 5 kolorów i dopiero w każdym z tych 5 zdefiniować ilości na stanie np.
Bluzka 1
---> Bluzka 1 czerwony
---> Bluzka 1 biały
---> Bluzka 1 czarny
---> ...
Jest to problematyczne podczas fakturowania z np. Prestashop nie ma możliwości utrzymania jednakowej struktury produktów a w Fakturowni tworzy się ogromna lista.

2018-09-09 23:40


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
zdajemy sobie sprawę ze skali problemu. Niemniej jednak w systemie nie mamy możliwości obecnie zmienić struktury dodawania oraz definiowania w ten sposób produktów.
Jeżeli będziemy przebudowywali tę cześć systemu, będziemy mieli Państwa sugestie na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-09-10 10:32


Avatar sugester medium
Piotr Serwa
Czy istnieje możliwość stworzenia produktu i od razu podania jego ilości (bez osobnego robienia przyjęcia do magazynu)?

2021-02-20 18:08


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jedyną metodą poza tworzeniem ręcznie dokumentu magazynowego jest import produktów do systemu z podaniem ich ilości w kolumnie "stan magazynowy" : https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-02-22 13:32


Avatar sugester medium
Magdalena
Dzień dobry,
Czy dane zaktualizują się w systemie odrazu? Czy trzeba odczekać jakiś czas by je zobaczyć na produktach?

2022-02-21 10:58


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
po zaczytaniu pliku z produktami i zaktualizowaniu danych ( po wykonanym procesie) nowe dane powinny być widoczne od razu.
W zakładce Ustawienia> import mamy widoczną historię importów , a w niej kolumny: Załadowano, Zaimportowano ( w domyśle poprawnie), Błędy.
Dlatego poprawnie zaktualizowane produkty powinny być widoczne z poziomu historii importu.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-02-22 10:10


Avatar sugester medium
Marcin
Witam, czy tak zaktualizowane dane magazynowe DODADZĄ stan magazynowy do produktu czy go zamienią? NP. mam produkt XYZ, aktualny stan magazynowy to 1. W pliku do importu mam produkt XYZ i wartość dla kolumny ilość to 2. Czy po imporcie do systemu stan magazynowy będzie wynosił 1 czy 2? (Dotyczy sytuacji gdzie jest włączona obsługa Magazynów i dokumentów typu PZ)

2022-06-15 11:35


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w opisywanym przykładzie stan magazynowy będzie wynosił 2.
System importuje różnice między plikiem a tym, co obecnie jest sumarycznie na wszystkich magazynach na koncie. Po imporcie system utworzy PZ na 1 sztuke i w sumie będzie 2 na magazynie produktu XYZ.

Pozdrawiam,
Łukasz


2022-06-15 15:00


Avatar sugester medium
Artchemia
Bez%c2%a0tytu%c5%82u
Dobry wieczór,

Proszę o wyjaśnienie czy prośba o konwersję pliku
.csv na xls przy imporcie to błąd programu? Poprzednio nie miałem problemów, a teraz jest problem, niezależnie co zrobię.

2022-10-29 21:11


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
na czas importu proszę wyłączyć opcje w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia > Ograniczenie widoczności cen zakupu i zapisać zmiany. Import powinien zadziałać.

W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

2022-10-31 09:52


Avatar sugester medium
Tomasz
witam, chcę zaimportować/zaktualizować ceny kilkuset produktów z baselinker - będę to wykonywał regularnie więc szukam prostego rozwiązania , jakie rubryki muszę mieć by to zaciągnąć - EAN i cena brutto ? tak mi nie wchodzi zmiana , co muszę dodać jeszcze ?

2022-12-17 10:47


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

Czy aktualizacji produktów będą Państwo dokonywali poprzez wtyczkę integrującą, czy poprzez plik importu - metodą opisaną w powyższym artykule? Jeśli chodzi o aktualizację poprzez import, należy oznaczyć "KLUCZ" (czyli parametr po którym program ma rozpoznać dany produkt, np. Nazwa) a w sekcji "AKTUALIZUJ" wybieramy kolumny, których wartości chcemy zmienić.

Pozdrawiam, Tomasz

2022-12-19 14:30


Dodaj komentarz