Różne rodzaje dokumentów

Utworzono: 2014-11-21
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-21
Liczba odwiedzin posta: 11381

W Fakturowni możemy wystawić każdy typ dokumentu, jaki tylko jest nam potrzebny. 

Oto lista dokumentów, które w Fakturowni mamy możliwość wygenerować:

 

 

Podczas procesu tworzenia każdej nowej faktury, nasz system automatycznie nadaje jej kolejny numer i aktualną datę wystawienia. Dla każdego rodzaju dokumentu posiadamy osobne (niezależne) numerowanie. 

W Fakturowni można także wystawić dodatkowy dokument księgowy, któremu możemy samodzielnie nadać nazwę, wybierając w menu: Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów > Inne faktury.

Faktury -  są podstawowym dokumentem sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji. Dzięki temu osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą udokumentować sprzedaż towarów, bądź wykonanie usług. Faktura stanowi podstawę do odliczeń podatkowych dla przedsiębiorcy.

Noty księgowe - kiedy dokonujemy transakcji, których nie trzeba dokumentować przy pomocy faktur, możemy wystawić tzw. notę księgową. Może być ona uznawana za podstawę do zapisów w księgach rachunkowych, jednak aby tak się stało, muszą w niej widnieć niektóre informacje,  które są wymagane od dowodów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Własny dok. nieksięgowy - nie są liczone do przychodów czy wydatków, często są traktowane jako oferta i w takiej formie przesyłane kontrahentowi do zapoznania się. Można na ich podstawie wystawić fakturę, czyli dokument księgowy, który jest już uprawniony do rozliczenia.

Marża - rodzaj dokumentu księgowego, przy którym występuje szczególna procedura naliczenia podatku VAT za zakupiony towar lub usługę. Na fakturze VAT Marża - jak sama nazwa wskazuje - Sprzedawca nalicza odpowiedni podatek od ustalonej przez siebie marży, ale nie wykazuje jego wartości na fakturze VAT Marża.

Paragony -  oficjalny dokument, który potwierdza transakcję sprzedażową na rzecz konsumenta.  Wystawiany jest przez sprzedawców i w celu wystawienia paragonu, lokal musi być wyposażony w drukarkę fiskalną. Paragon powinien być od razu wręczony klientowi, zaraz po wydrukowaniu.

Dowody wewnętrzne - służą do wprowadzania do księgi przychodów i rozchodów kosztów, na które nie mamy potwierdzenia w formie faktur. Zbiór zdarzeń gospodarczych, które można udokumentować dowodem wewnętrznym, jest ściśle określony i  opisany w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Miesięczny raport fiskalny - wykonywany w celu rozliczenia podatku. Każdy przedsiębiorca, który używa w firmie kasy fiskalnej, musi przygotowywać raporty okresowe. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy przez cały miesiąc nie zarejestrował ani jednej sprzedaży, wtedy raport nie jest wymagany.  

Turbo faktury -  rozwiązanie, które sprawi, że klienci nie będą musieli już poświęcać czasu na podawanie Ci swoich wszelkich danych niezbędnych do stworzenia faktury. Twoim zadaniem będzie jedynie uzyskanie ich adresu e-mailowego i wprowadzenie go do systemu wraz z nazwą towaru lub usługi oraz wartością brutto. Resztę swoich danych klienci uzupełnią już we własnym zakresie i to wtedy, gdy będą mieli na to czas. 

Proformy -  dokument, który nie jest dowodem księgowym, jest wystawiany kontrahentowi w celu informacji o szczegółach transakcji oraz ewentualnej płatności, ofertą zawarcia transakcji, wezwaniem do zapłaty, propozycją lub zapowiedzią wystawienia faktury. Proforma nie generuje obowiązku podatkowego i nie może zostać zaksięgowana w ewidencji. 

Zaliczkowe i Końcowe - Fakturę zaliczkową wystawiamy w przypadku rozliczenia otrzymanych zaliczek, które są przyporządkowane do konkretnej dostawy, jaka ma nastąpić w przyszłości. Tworzenie faktury końcowej uzależnione jest od tego, czy dostawa / usługa została zrealizowana oraz czy nasza faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty, czy jedynie jej część. Wygenerowanie faktury końcowej następuje w momencie, gdy zaliczka nie opiewała na pełną kwotę zamówienia.

Faktura walutowa - dokument księgowy, potwierdzający dokonanie transakcji, wynikającej ze sprzedaży produktu bądź świadczenia usług. Jest zbliżona do klasycznej faktury VAT, jedyna różnica polega na tym, że faktura walutowa jest wystawiana w obcej walucie. Taka faktura obowiązuje i w obrocie krajowym, jak też w międzynarodowym.

KP dowód wpłaty - dokument potwierdzający otrzymanie płatności (KP - kasa przyjęła). Można wykupić wzór dokumentu w sklepie i wypełnić go ręcznie, albo wygenerować w naszym programie. 

Faktury wewnątrzwspólnotowe -  definicja odnosi się do transakcji handlowej polegającej na dostawie towarów miedzy dwoma Kontrahentami będącymi czynnymi podatnikami VAT UE z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej.

Eksport towarów - stanowi potwierdzenie wywozu towaru poza granice UE. Aby skorzystać z tej możliwości, należy ją wcześniej aktywować w ustawieniach konta.

Noty korygujące umożliwia poprawienie danych na fakturze kosztowej, otrzymanej uprzednio od kontrahenta i wprowadzonej do systemu. Dokument ten koryguje błędy związane z danymi formalnymi takimi jak dane nabywcy na fakturze. Notę korygującą do faktury wystawia nabywca.

Korekty - faktury korygujące umożliwiają poprawienie danych na fakturze sprzedażowej lub kosztowej, otrzymanej uprzednio od kontrahenta i wprowadzonej do systemu. Krygują wszystkie błędy, zwłaszcza te mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego np. zmiana ilości towaru, wartości sprzedaży itp. Fakturę korygującą wystawia sprzedawca.

MP -  dokument przeznaczony dla tzw. małych podatników. mały podatnik to podatnik polski, którego przychód nie przekraczał (łącznie z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 miliona euro. Należy pamiętać, że przeliczenie kwot wyrażonych w euro dokonywane jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Rachunki - potwierdza sprzedaż/wykonanie usługi i jest wystawiany na żądanie kupującego albo usługobiorcy. Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. 

RR - faktura wystawiana przez przedsiębiorcę, nabywającego płody rolne od rolnika ryczałtowego. Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7%. Do obowiązków nabywcy należy również samodzielne naliczenie podatku od towarów i usług.

Odwrotne obciążenie -  mechanizm, przy użyciu którego obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę. Szablon stosowany był do dokumentowania sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążenie w VAT, które wskazane były w załączniku nr 11 Ustawy, oraz usług wymienionych w załączniku nr 14 do tejże Ustawy. Na dzień dzisiejszy oba załączniki zostały w całości uchylone, a procedura odwrotnego obciążenia nie jest stosowana w transakcjach krajowych.

Inne faktury - dodatkowy dokument księgowy, który możemy samodzielnie wygenerować w Fakturowni, nadając mu własną nazwę. Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Jan Śliwiński
Jak rozliczyć koszty samochodu osobowego w firmie?

2021-04-15 00:31


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
mając w systemie aktywną funkcjonalność Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online w planach abonamentowych Pro i Pro Plus mamy do wyboru określenia rodzajów wydatków firmy w tym i koszty paliwa i eksploatacji pojazdu w wariantach procentowych.
Dodatkowo jeżeli firma rozlicza koszty samochodu na zasadzie prowadzenia zapisów kilometrówki, to wartość danego kosztu można wpisać za pomocą dowodu wewnętrznego: https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-04-15 15:30


Dodaj komentarz